Cấu trúc lập trình trong c#

Thảo luận trong 'C#.NET, Windows Form' bắt đầu bởi stanford, 4/5/16.

 1. stanford

  stanford Moderator

  * Cấu trúc điều kiện if...else: Nếu đúng thì thực hiện công việc trong if ngược lại sẽ thực hiện trong else nếu có.
  Ví dụ:
  - Nếu tôi có nhiều tiền thì tôi sẽ mua biệt thự

  if(tôi có nhiều tiền)
  {
  //Tôi sẽ mua biệt thự
  }

  - Nếu hôm nay trời mưa thì mình sẽ ở nhà xem phim còn ngược lại sẽ đi chơi thủ lệ

  if(hôm nay trời mưa)
  {
  //Ở nhà xem phim
  }
  else
  {
  //Đi chơi thủ lệ
  }

  => if...else
   
 2. stanford

  stanford Moderator

  //Ví dụ 1: Nhập vào chiều cao của bạn Tuấn và Quang sau đó kiểm tra xem chiều cao của 2 bạn có bằng nhau không ?

  //Khai báo biến
  double hTuan = 0, hQuang = 0;

  Console.Write("Nhap chieu cao cua Tuan la: ");

  hTuan = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());

  Console.Write("Nhap chieu cao cua Quang la: ");

  hQuang = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());

  //Kiểm tra chiều cao của 2 bạn xem có bằng nhau không ?
  if (hTuan == hQuang)
  {
  Console.WriteLine("Chieu cao cua 2 ban bang nhau");
  }
  else
  {
  Console.WriteLine("Chieu cao cua 2 ban khac nhau");
  }
   
 3. stanford

  stanford Moderator

  //Ví dụ 2: Giải phương trình ax + b = c với điều kiện a#0
  //Khai báo biến
  double a = 0, b = 0, c = 0, x=0;

  Console.Write("Nhap so a=");

  a = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());

  if (a != 0)
  {
  Console.Write("Nhap so b=");

  b = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());

  Console.Write("Nhap so c=");

  c = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());

  //Thuc hien giai nghiem
  x = (c - b) / a;

  Console.WriteLine("Nghiem cua phuong trinh ax + b = c la: " + x);
  }
  else
  {
  Console.WriteLine("Ban can phai nhap so a # 0");
  }
   
 4. stanford

  stanford Moderator

  * Cấu trúc lập trình switch case: Sử dụng khi có nhiều điều kiện cần kiểm tra, so khớp:

  //Ví dụ: Thực hiện chương trình tính toán sử dụng cấu trúc switch case trong c#

  string strSoa = "", strSob = "", pheptoan = "";

  float soa = 0, sob = 0, ketqua = 0;

  strSoa = txtSoa.Text;

  strSob = txtSob.Text;

  pheptoan = cboPhepTinh.Text;

  //Chuyển về dạng số
  if (!float.TryParse(strSoa, out soa))
  {
  MessageBox.Show("Bạn cần phải nhập số a là kiểu số");
  return;
  }

  if (!float.TryParse(strSob, out sob))
  {
  MessageBox.Show("Bạn cần phải nhập số b là kiểu số");
  return;
  }

  //Thực hiện công việc
  switch (pheptoan)
  {
  case "Cộng": ketqua = soa + sob;
  break;
  case "Trừ": ketqua = soa - sob;
  break;
  case "Nhân": ketqua = soa * sob;
  break;
  case "Chia": ketqua = soa / sob;
  break;
  }

  //Hiển thị kết quả
  txtKetQua.Text = ketqua.ToString();
   

Chia sẻ trang này