Đọc và ghi thông tin với file trong lập trình c#

Thảo luận trong 'C#.NET, Windows Form' bắt đầu bởi stanford, 4/5/16.

 1. stanford

  stanford Moderator

  Để sử dụng và làm việc với file trong lập trình c#, người lập trình cần phải khai báo thư viện:
  using System.IO;

  //Ví dụ một số hàm cơ bản thao tác với file
  FileInfo fi = new FileInfo("E:\\CSharp\\gioi-thieu.txt");

  //Nếu không tồn tại file thì tạo mới
  if (!fi.Exists)
  {
  fi.Create();
  }

  //Thực hiện copy sang thư mục khác
  fi.CopyTo("D:\\Temps\\gioi-thieu1.txt", true);

  //Thực hiện di chuyển
  fi.MoveTo("D:\\Temps\\gioi-thieu.txt");

  //Xóa thông tin file
  fi.Delete();
   
 2. stanford

  stanford Moderator

  //Đọc thông tin từ file bằng c#
  FileStream fileStream = new FileStream("D:\\CSharp\\thongtin.txt", FileMode.Open, FileAccess.Read);

  StreamReader reader = new StreamReader(fileStream);

  int i = -1;

  string strNoiDung = "";

  string strDong = "";

  while (reader.Peek() >= 0)
  {
  i++;

  strDong = reader.ReadLine();

  if (!string.IsNullOrEmpty(strDong))
  {
  strNoiDung += strDong + "\n";
  }
  }

  reader.Close();

  fileStream.Close();

  //Hiển thị lên giao diện
  txtNoiDung.Text = strNoiDung;
   
 3. stanford

  stanford Moderator

  string filename = "D:\\CSharp\\danhsachhocvien.txt";
  FileStream fs;

  FileInfo fi = new FileInfo(filename);

  //Nếu tồn tại file thì xóa thông tin cũ để ghi thông tin mới
  if (fi.Exists)
  {
  fs = new FileStream(fi.FullName, FileMode.Truncate, FileAccess.Write);
  }
  else
  {
  fs = new FileStream(fi.FullName, FileMode.OpenOrCreate, FileAccess.Write);
  }

  StreamWriter w = new StreamWriter(fs);

  //Thực hiện ghi dữ liệu
  w.WriteLine(txtNoiDung.Text);

  //Đẩy dữ liệu vào file
  w.Flush();

  //Đóng luồng
  w.Close();

  fs.Close();
   

Chia sẻ trang này