Làm việc với mảng, danh sách trong lập trình c#

Thảo luận trong 'C#.NET, Windows Form' bắt đầu bởi stanford, 4/5/16.

 1. stanford

  stanford Moderator

  - Mảng là tập hợp các phần tử có cùng kiểu dữ liệu
  - Khai báo một biến mảng có thể lưu trữ được nhiều giá trị
  - Để xác định giá trị của 1 phần tử trong mảng có thể thông qua chỉ số (index) và bắt đầu từ số 0

  Ví dụ:
  //Khai báo 1 mảng số nguyên gồm 5 phần tử
  int[] a = new int[5];

  //Gán giá trị cho từng phần tử
  a[0] = 2;
  a[1] = 3;
  a[2] = 5;
  a[3] = 6;
  a[4] = 9;
   
  Chỉnh sửa cuối: 4/5/16
 2. stanford

  stanford Moderator

  //Ví dụ 2: Nhập vào 1 mảng gồm n phần tử nhập từ bàn phím sau đó in thông tin ra màn hình
  //Khai báo biến
  int n = 0;

  Console.Write("Nhap n phan tu la n=");

  n = int.Parse(Console.ReadLine());

  //Khai báo 1 mảng gồm n phần tử
  int[] a1 = new int[n];

  //Nhập thông tin từ bàn phím
  for (int i = 0; i < n; i++)
  {
  Console.Write("a1[" + i + "] = ");

  a1 = int.Parse(Console.ReadLine());
  }

  //In thông tin ra màn hình
  Console.WriteLine("Danh sach cac phan tu mang " + n + " phan tu:");

  for (int i = 0; i < a1.Length; i++)
  {
  Console.WriteLine(a1);
  }

  Console.ReadKey();
   
 3. stanford

  stanford Moderator

  //Khai báo 1 mảng 2 chiều gồm 3 dòng và 2 cột
  int[,] a2 = new int[3, 2];

  /*
  * a200 a201
  * a210 a211
  * a220 a221*/

  //Nhập dòng 1
  a2[0, 0] = 2;
  a2[0, 1] = 3;

  //Dòng 2
  a2[1, 0] = 5;
  a2[1, 1] = 6;

  //Dòng 3
  a2[2, 0] = 8;
  a2[2, 1] = 9;

  //Duyệt thông tin để in ra màn hình các phần tử của mảng 2 chiều
  Console.WriteLine("Danh sach cac phan tu mang 2 chieu:");

  for (int i = 0; i < 3; i++)
  {
  for (int j = 0; j < 2; j++)
  {
  Console.Write(a2[i, j] + "\t");
  }

  Console.WriteLine("");
  }
   
 4. stanford

  stanford Moderator

  //Khai báo 1 danh sách hay mảng động
  List<string> lstKhoaHoc = new List<string>();

  //Thêm các phần tử vào danh sách
  lstKhoaHoc.Add("C#");
  lstKhoaHoc.Add("ASP.NET");
  lstKhoaHoc.Add("Java");
  lstKhoaHoc.Add("PHP");

  //Xóa thông tin khỏi danh sách
  lstKhoaHoc.Remove("Java");

  //Chèn 1 thông vào
  lstKhoaHoc.Insert(2, "Android");

  //Duyệt danh sách để hiển thị lên listbox
  foreach (string s in lstKhoaHoc)
  {
  //Thêm thông tin vào listbox
  lbKetQua.Items.Add(s);
  }
   

Chia sẻ trang này