Hướng dẫn lập trình desktop trong java

Thảo luận trong 'Java Core' bắt đầu bởi stanford, 30/4/16.

 1. stanford

  stanford Moderator

  Thiết kế 1 giao diện đăng nhập chương trình
  - Bước 1: Thiết kế giao diện đồ họa theo yêu cầu
  - Bước 2: Đặt tên các đối tượng controls theo quy định
  - Bước 3: Thực hiện lập trình xử lý công việc
  + Nhấn đúp vào nút Đăng nhập để lập trình:
  - Khai báo biến
  - Lấy thông tin từ trên textfield
  - Xử lý kiểm tra thông tin người dùng nhập tên đăng nhập, mật khẩu
   
 2. stanford

  stanford Moderator

  Xử lý sự kiện của nút đăng nhập:
  private void btnDangNhapActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
  // TODO add your handling code here:
  //Khai báo biến
  String strTenDangNhap = "", strMatKhau = "";

  //Lấy thông tin người dùng nhập vào từ textfield
  strTenDangNhap = txtTenDangNhap.getText();

  strMatKhau = txtMatKhau.getText();

  //Kiểm tra dữ liệu nhập vào
  if (strTenDangNhap.length() == 0) {
  JOptionPane.showMessageDialog(rootPane, "Bạn cần phải nhập tên đăng nhập trước khi thực hiện");

  return;
  }

  if (strMatKhau.length() == 0) {
  JOptionPane.showMessageDialog(rootPane, "Bạn cần phải nhập mật khẩu đăng nhập trước khi thực hiện");

  return;
  }

  if (strTenDangNhap.equals("stanford") && strMatKhau.equals("123")) {
  JOptionPane.showMessageDialog(rootPane, "Đăng nhập thành công");
  } else {
  JOptionPane.showMessageDialog(rootPane, "Đăng nhập thất bại");
  }
  }
   
 3. stanford

  stanford Moderator

  Trong đó hàm JOptionPane.showMessageDialog(rootPane, "Bạn cần phải nhập mật khẩu đăng nhập trước khi thực hiện"); thực hiện để in ra một thông báo khi có lỗi không nhập thông tin
   
 4. stanford

  stanford Moderator

  Để lấy thông tin dữ liệu người dùng nhập trên textfield người ta sử dụng phương thức getText() ngược lại để thiết lập thông tin thì ta sử dụng phương thức setText() do java cung cấp
   
 5. stanford

  stanford Moderator

  * Hiển thị thông báo người dùng có muốn thoát ứng dụng hay không:

  Để thực hiện thông báo người dùng có muốn thoát ứng dụng hay không trong lập trình desktop bằng ngôn ngữ lập trình java. Người ta có thể sử dụng đoạn mã lệnh sau:
  int kq = JOptionPane.showConfirmDialog(rootPane, "Bạn có chắc chắn muốn thoát chương trình hay không ?", "Thông báo", JOptionPane.YES_NO_OPTION);

  if(kq ==JOptionPane.YES_OPTION)
  {
  System.exit(0);
  }
   
 6. stanford

  stanford Moderator

  Sau khi người dùng nhấn nút chọn YES hoặc NO sẽ trả về kết quả gán cho biến kq. Chúng ta sẽ cần kiểm tra nếu đúng người dùng chọn YES thì mới thực hiện đóng ứng dụng thông qua hàm System.exit(0);
   

Chia sẻ trang này