Làm việc với cấu trúc lập trình trong java

Thảo luận trong 'Java Core' bắt đầu bởi dangbui, 2/5/16.

 1. dangbui

  dangbui Administrator Thành viên BQT

  * Cấu trúc điều kiện If...Else trong java: Nếu điều kiện kiểm tra đúng thì thực hiện công việc trong phần xử lý của if ngược lại nếu điều kiện không đúng mà có else thì sẽ thực hiện công việc trong đó.

  Ví dụ 1: Nhập thông tin chiều cao của bạn Hưng và bạn Tuấn sau đó kiểm tra xem 2 bạn có bằng nhau không ?

  //Khai báo 1 đối tượng để nhập thông tin từ bàn phìm
  Scanner sc = new Scanner(System.in);

  //Khai báo biến để lưu trữ chiều cao của sinh viên
  float fHung=0, fTuan=0;

  System.out.print("Nhập chiều cao của bạn Hưng là: ");

  //Lấy thông tin chiều cao của bạn Hưng nhập vào từ bàn phím
  fHung = sc.nextFloat();

  System.out.print("Nhập chiều cao của bạn Tuấn là: ");

  //Lấy thông tin chiều cao của bạn Tuấn nhập vào từ bàn phím
  fTuan = sc.nextFloat();

  //Thực hiện so sánh
  if (fHung == fTuan) {
  System.out.println("Hai bạn có chiều cao bằng nhau");
  }
  else
  {
  System.out.println("Chiều cao của 2 bạn khác nhau");
  }
   
 2. dangbui

  dangbui Administrator Thành viên BQT

  * Cấu trúc điều kiện switch case được sử dụng khi có nhiều giá trị cần so sánh:
  //Khai báo biến
  String strThang = "";
  int thang =0;
  String strKetQua = "";

  //Lấy thông tin người dùng nhập trên textfield

  strThang = txtNhapThang.getText();

  if(strThang.length()==0)
  {
  JOptionPane.showMessageDialog(rootPane, "Bạn cần phải nhập tháng trước khi thực hiện");

  return;
  }

  //Chuyển về dạng số
  thang = Integer.parseInt(strThang);

  switch (thang) {
  case 1:
  strKetQua = "Tháng một";
  break;
  case 2:
  strKetQua = "Tháng hai";
  break;
  case 3:
  strKetQua = "Tháng ba";
  break;
  case 4:
  strKetQua = "Tháng tư";
  break;
  case 5:
  strKetQua = "Tháng năm";
  break;
  case 6:
  strKetQua = "Tháng sáu";
  break;
  case 7:
  strKetQua = "Tháng bẩy";
  break;
  case 8:
  strKetQua = "Tháng tám";
  break;
  case 9:
  strKetQua = "Tháng chín";
  break;
  case 10:
  strKetQua = "Tháng mười";
  break;
  case 11:
  strKetQua = "Tháng mười một";
  break;
  case 12:
  strKetQua = "Tháng mười hai";
  break;

  default:
  strKetQua = "Không có tháng này";
  break;
  }

  //Hiển thị kết quả lên giao diện
  lblKetQua.setText(strKetQua);
   
 3. dangbui

  dangbui Administrator Thành viên BQT

  * Cấu trúc vòng lặp: Sử dụng để duyệt một danh sách thực hiện tính toán, công việc mang tính chất giống nhau trong vòng lặp:
  //Khai báo biến
  int i=1;

  //Sử dụng vòng lặp while
  while(i<=5)
  {
  System.out.println("Số thứ tự là: " + i);
  i++;
  }

  //Sử dụng do...while
  do
  {
  System.out.println("Sử dụng vòng lặp do...while");
  }
  while(i<0);

  //Sử dụng vòng lặp for
  System.out.println("Sử dụng vòng lặp for là:");
  for(i=80; i<=90; i+=2)
  {
  System.out.println(i);
  }

  //Vòng lặp foreach
  System.out.println("Sử dụng vòng lặp tuần tự:");
  String arr[] = new String[]{"Stanford", "Dạy lập trình", "Website:www.stanford.com.vn"};

  for(String a : arr)
  {
  System.out.println(a);
  }
   

Chia sẻ trang này