Làm việc với tập lệnh truy vấn, thực thi cơ bản trong SQL Server

Thảo luận trong 'SQL Server' bắt đầu bởi stanford, 4/5/16.

 1. stanford

  stanford Moderator

  * Tập lệnh truy vấn và thực thi dữ liệu trong SQL Server:
  --Lấy tất cả thông tin trong 1 bảng
  --Select * from [Tên bảng]
  Select * from SinhVien;

  --Lấy tất cả thông tin sinh viên bao gồm các dòng và các cột mong muốn
  Select MaSV, HoTen, DiaChi, MaKhoa from SinhVien;

  --Lấy thông tin điểm thi
  Select MaMH from DiemThi

  --Lấy thông tin không trùng lặp trong 1 bảng
  Select distinct MaMH from DiemThi

  --Sắp xếp thông tin theo thứ thự tăng dần
  Select MaSV, HoTen, FirstName from SinhVien
  order by FirstName asc;

  --Sắp xếp thông tin theo thứ thự giảm dần
  Select MaSV, HoTen, FirstName from SinhVien
  order by FirstName desc;

  --Lấy tất cả thông tin sinh viên của khoa công nghệ thông tin
  --Select * from [Tên bảng] where [Biểu thức so sánh]
  Select * from SinhVien where MaKhoa = 'CNTT';

  --Lấy thông tin chi tiết của sinh viên
  Select * from SinhVien where MaSV='SF001';

  --Tập lệnh thực thi dữ liệu
  Select * from MonHoc;
  --Thêm mới với đầy đủ thông tin
  insert into MonHoc values('GT', 'Giải tích', 3);

  --Thêm mới với thông tin cần thiết, bắt buộc nhập
  insert into MonHoc(MaMH, TenMonHoc) values('GT1', N'Giải thích');

  --Cập nhật sửa đổi thông tin
  Update MonHoc set TenMonHoc = N'Giải tích', SoDVHT=5
  where MaMH = 'GT';

  --Xóa thông tin trong 1 bảng
  --Xóa tất cả thông tin trong 1 bảng
  Delete from MonHoc;

  --Xóa thông tin môn học thỏa mãn điều kiện
  Delete from MonHoc where MaMH= 'GT1';
   

Chia sẻ trang này