Một số chú ý khi làm việc với lập trình Desktop trong Java

Thảo luận trong 'Java Core' bắt đầu bởi stanford, 30/4/16.

 1. stanford

  stanford Moderator

  - Tất cả các dữ liệu nhập trên các TextField đều là dạng chuỗi. Do vậy nếu sau khi lấy được dữ liệu từ các đối tượng controls này cần thực hiện tính toán thì cần chuyển về kiểu dữ liệu tương ứng phù hợp với mục đích công việc của mình như kiểu số nguyên (int), kiểu số thập phân (float, double),…
  - Để lấy thông tin từ một đối tượng TextField người ta sử dụng phương thức có tên là getText() trong Java.
  Ví dụ: Cho một TextField có tên là txtHoTen để lấy thông tin người dùng nhập vào trên giao diện sử dụng như sau:
  String strHoTen = txtHoTen.getText();

  - Để gán hoặc hiển thị thông tin lên giao diện cho một đối tượng controls như Label, TextField,…người lập trình có thể sử dụng phương thức setText() trong Java.
  Ví dụ: Hiển thị kết quả sau khi thực hiện tính toán lên một TextField có tên txtKetQua trong Java như sau:
  int a=5; int b=4;
  int tong = TongSo(a, b);
  txtKetQua.setText(tong);

  - Để thiết lập tiêu đề cho một frame trong Java người ta thiết lập thông tin trong sự kiện có tên là formWindowActivated với cú pháp như sau:

  this.setTitle(“Nội dung tiêu đề frame”);

  - Để đóng một cửa sổ hiển thị trong Java người ta có thể sử dụng phương thức sau:
  this.dispose(); //Giải phóng tài nguyên
  this.setVisible(false); //Đóng frame đang mở
   

Chia sẻ trang này